airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Info om institutionerneAja

Kontakt

Holbøllsvej 14
Postboks 1542
3900 Nuuk

Tlf.: 31 32 24
E-mail: aaja@nanoq.gl

Pladser: 2

Beskrivelse:

Handicapsatellit Hollbølsvej er en afdeling der hører under døgninstitutionen Aja.

Målgruppen er børn og unge med en skrøbelig personlighed i aldersgruppen 18 år og opefter.

Angerlarsimaffik Uulineq

Kontakt:

Handicapsatellit Hollbølsvej er en afdeling der hører under døgninstitutionen Aja.

Målgruppen er børn og unge med en skrøbelig personlighed i aldersgruppen 18 år og opefter.

Pladser: 15

Angerlarsimaffik Uulineq er en landsdækkende døgninstitution for børn og unge og voksne med autismespektrumforstyrelser (ASF). Flere af beboerne har forskellige tillægsdiagnoser og en betydelig nedsat funktionsevne.
Angerlarsimaffik Uulineq består af 4 afdelinger: UULINEQ, SULUPPALUK, QIIMANEQ samt NIGERLEQ. Afdelingerne er placeret fire forskellige steder i byen.
Angerlarsimaffik Uulineqs tilbyder en hverdag, hvor der gennem forståelse og anerkendelse i en faglig forankring søges mod udviklingsmuligheder for den enkelte beboer.
Angerlarsimaffik UULINEQ vil gerne sikre udvikling gennem et fundament, der bygger på viden, erfaring, omsorg, engagement, accept og respekt for det enkelte menneske.
Der er i alle afdelinger fokus på få forstyrrelser, hvilket betyder, at alle rum er minimalistisk indrettet. Der er egen sanse- og terapirum, som bruges af alle afdelinger.
Der udarbejdes årlige udviklingsplaner samt statusrapporter for den enkelte beboer.

Mål:

Najugaqarfik Uulineqs mål og opgaver er bl.a. følgende:
At sikre udvikling gennem et fundament der bygger på omsorg, anerkendelse, accept og respekt for den enkelte beboer og derved få opbygget selvværd og selvtillid til egne evner.
At arbejde struktureret der sikrer en forudsigelig hverdag.
At give beboeren mulighed for at påvirke sin egen dagligdag, hvor der opstilles alternativer.
At give beboerne hjælp og støtte til medbestemmelse og indflydelse for på den måde at styrke og udvikle sin selvstændighed.
At give hjælp og støtte til personlig hygiejne, pleje og omsorg.
At give hjælp og støtte til fysisk sundhed med fokus på kost og motion.
At give hjælp og støtte til aktiviteter som f.eks. Indkøb, biograftur, idrætsklubber.
At samarbejde med forældre prioriteres højt med ugentlige samtaler.
Der vægtes høj faglighed fra personalet gennem videreuddannelse både internt som eksternt.

Pædagogiske metoder:

Relations pædagogik
TEACCH inspireret - visualisering og struktur både med pictogrammer og skriftlige dagsskemaer.
PECS
Tegn Til Tale (TTT)

Børnehjemmet Uummannaq

Kontakt:

Radioqarfiup aqqutaa B-1451
3961 Uummannaq

Tlf.: 95 12 38
Fax: 95 16 39

E-mail: bhjumq@nanoq.gl

6 pladser

Beskrivelse:

Børnehjemmet Uummannaq modtager børn og unge fra hele Grønland. Nogle af har udover sociale indikation et medfødt handicap og kan indskrives på Børnehjemmets Handicap

satellit. Det kan være børn og unge med f.eks. Føtalt alkoholsyndrom, autismespektrumforstyrrelse, ADHD og mental retardering.
De er ofte dobbeltramt da de både er præget af tidlige skader og af deres handicap.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er børn og unge med handicap samt problematikker der relaterer sig til omsorgssvigt i barndommen. Aldersgruppe 0-18 år.

Mål og opgaver for Handicap satellitten er bl.a.:
At skabe en tryg hverdag for børnene og de unge. Trygheden er både en forudsætning for behandlingsarbejdet og en den af behandlingsarbejdet.
At styrke og fremme barnets eller den unges legemlige sundhed og udvikling.
At styrke og fremme etablering af relationer til både medarbejdere og andre børn og styrkelse af barnet eller den unges indre udvikling.
At styrke og fremme barnet eller den unge følelsesmæssigt, så det udvikler, bevarer og lærer at forstå følelser som tryghed, tillid, hengivenhed, ansvarlighed, vrede og livsglæde.
At styrke og fremme barnets eller den unges skabende evner og færdigheder.
At styrke og fremme identitetsdannelse.
At styrke og udvikle barnets eller den unges tanke og idéverden.
At styrke og fremme barnets eller den unges viden om sig selv, sin egen identitet og sin omverden og sit sprog/modersmål.
At styrke og fremme barnets eller den unges oplevelse af at være i et fællesskab, så det opdrages til at være et socialt væsen.
At styrke og fremme barnets eller den unges opdragelse i forhold til at deltage aktivt i det liv der omgiver det.

Metode:

Miljøterapeutisk indsats kombineret med en individuelt tilrettelagt indsats. Her fokuseres der på den unges forudsætninger og de af funktionsnedsættelsen følgende behov.
I forhold til børn og unge som udover tidlige traumer har en medfødt autisme, arbejdes der med udvikling af bevidst empati og sociale kompetencer gennem socialtræningsaktiviteter.
I forhold til børn og unge som udover tidlige traumer har ADHD, er der særligt fokus på at kompensere for manglende impulskontrol ogorganiseringsvanskeligheder.
Projekter og aktiviteter med musik, kunst, naturoplevelser, rejser, forankring af identitet i grønlandsk kultur og sport.

Gertrud Rask Minde

Kontakt:

Fahlip aqq. 3
Postboks 22
3911 Sisimiut

Tlf: 86 46 88
Fax: 86 57 72
E-mail: grm@nanoq.gl

16 pladser

Beskrivelse:

Gertrud Rask Minde er landsdækkende døgninstitution for børn og unge med psykisk handicap samt ADHD. Der er tilknyttet 3 satellitter NANUAQQAT, AKULLIIT SAMT PROJEKT ITILLEQ.

NANUAQQAT er en afdeling hvor der bor 6 multihandicappede børn. 4 ud af de 6 har svært nedsat funktionsevne og skal have hjælp til alt. Da de ikke gå, skal de fragtes/bæres rundt til alt.
Halvdelen af beboerne har livstruende følgesygdomme. De fleste af beboerne skal have 1-1 hjælp til alt døgnet rundt.
Idet beboerne i NANUAQQAT både er fysisk handicappede er det påkrævet at får vedligeholdende fysioterapeutisk behandling. Dette sker ved ansøgning til PISSASSARFIK.
AKULLIIT er en afdeling med mindre skærmede enheder, hvor der i afdelingen kan være 9 børn i aldersgruppe 4-18 år. I AKULLIIT afdeling bor der børn med fortrinsvis ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge med psykisk handicap, ADHD og med tilhørende tidlig følelsesmæssig skadede problematikker i aldersgruppen 6 til 18 år.

PROJEKT ITILLEQ benyttes når der er børn og unge som vil profitere af rolige, stabile og strukturerede forhold. Derudover bruges det til koloni og sommerophold til børnene på Gertrud Rask Minde.

Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Gertrud Rask Mindes mål og opgaver er bl.a. følgende:
At skabe trygge og forudsigelige rammer for børn som har været udsat for svigt, overgreb, vold og misbrug.
At skabe et empatisk miljø som giver børnene følelsen af at være noget værd. At kunne mestre noget i liver giver dem selvtillid og selvværd.
At skabe rammer hvor de i videst mulig omfang bliver selvhjulpne og udvikle deres potentiale.
At børnene støttes i social adfærd, så de tager ansvar for egen adfærd og erhverver livsdiciplin.
At have et tæt samarbejde med børnenes netværk

Ikinngut

Kontakt:

Elisabeth Thomsenip aqq. 15
Postboks 1015
3952 Ilulissat

Tlf. 94 36 83
Fax: 94 71 26
E-mail: suik@nanoq.gl

Der er 22 pladser fordelt over 5 afdelinger.
9 pladser på hovedafdelingen
6 pladser på Nasiffik
2 pladser på udslusningsenheden
2 pladser på Qangattalik
3 pladser på Qajaaq
Der er et værksted Sannavik samt et lille bageri.

Sungiusarfik Ikinngut er en landsdækkende døgninstitution, som modtager unge og voksne fysisk- og psykisk
udviklingshæmmede.
Hovedvægten er lagt på observation og optræning med henblik på størst mulig selvhjulpenhed for den enkelte
beboer. Der er mulighed for observation på 3 måneder efterfuldt at et længevarende ophold, hvis der er faglig
begrundelse herfor.
Sungiusarfik Ikinngut tilbyder professionelt pædagogisk behandlingsmiljø med højt bevidst niveau, som er rettet mod
selvhjulpenhed og give beboeren ansvarsfølelse og deltagende i eget liv.
Sungiusarfik Ikinngut lægger vægt på at beboeren holder kontakten vedlige med sin familie og at der samarbejdes
med familien omkring fremtiden.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er unge og voksne udviklingshæmmede i aldersgruppen 14 år og opefter.

Sungiusarfik Ikinnguts mål og opgaver er bla. følgende:
At observere
Tilbyde pædagogisk træning
At lytte til beboeren således denne føler sig set og hørt og forstået
Udarbejde handleplaner
Vurdering i forhold til fremtidige bo og levevilkår
Ved længerevarende ophold at skabe trygge og udviklende rammer for den enkelte beboer og yde maksimale pædagogiske og personlige tilbud
Ved længerevarende ophold at sikre beboeren holder kontakt med sin familie og familien følger med i arbejdet omkring fremtidsplaner

Pædagogiske metoder

Observationer
Samtaler
Oplæring
Guidning
Rollemodel
Sociale samspil
Konfliktløsning
Observationer
Motiverende samtaler / jeg-støttende samtaler
Social færdighedstræning
Konflikthåndtering

 

Ivaaraq

Adresse:
Majavej B-1581
Postboks 147
3920 Qaqortoq

Tlf: 64 21 13
E-mail: ivaaraq@nanoq.gl

15 pladser

Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq er landsdækkende døgninstitution for børn og voksne og er opdelt i 2 afdelinger, BLÅ afdeling og GUL afdeling.
Der er tilknyttet et Værested ORPIGAQ, som beboerne i hverdagen kan komme hen til og lave beskæftigelse.
I BLÅ afdeling bor børn og unge og i Afdeling GUL bor de voksne. De fleste af beboerne er kørestolsbrugere og har et stort plejebehov.
Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq har en holistisk holdning til beboerne og arbejder ud fra deres behov på deres vilkår med udgangspunkt i beboerens udviklingstrin.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er psykisk og fysisk multihandicappede børn og voksne i aldersgruppen 0 år og opefter.

Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraqs mål og opgaver er bl.a. følgende:
At give beboerne et hjem det normale som muligt under hensyntagen til den enkeltes handicap samt et kvalitativt, meningsfyldt og oplevelsesrigt liv.
At arbejdsformen er målrettet, således beboeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen.
At skabe tryg og inspirerende hverdag for den enkelte beboer, dette opnås ved at udarbejde individuelle handleplaner.
At beboerne deltager i byens aktiviteter og tilbud i den udstrækning , som det er muligt og godt.
At personalet dagligt arbejder efter hver beboers dagsprogram igennem træningsprogram, pleje og beskæftigelse.
At beboerne dagligt bliver beskæftiget i beskæftigelseshus med udgangspunkt i de 5 sanser; se, lugte, høre, smag og føle.
At skolesøgende får undervisning i specialskolen eller at der søges om en plads i en af byens børnehaver.
Hver enkelt beboer får tilknyttet en kontaktperson. Denne kontaktperson sørger kontakt til familien vedligeholdes samt vedligeholde planlagte program for den enkelte beboer.
At beboeren bliver tilset af enten pædiater, bandagist, skomager og ortopædkirurg.
At beboeren i det daglige følges af en fastansat fysioterapeut på Ivaaraq.
At der gives de hjælpemidler beboeren til enhver tid har brug for og får gavn af, som f.eks. Kørestol, ståstativ, gangvogn, korset, fodkapsler m.m.
Der skal gives oplæring i og vedligeholdelse af kommunikationsmidler som f.eks. Tegn til tale, konkreter, piktogrammer, foto m.m., da det ikke er alle beboere, der har verbalt sprog.

Najugaqarfik Elisibannguaq

Adresse:
Esbjergvej 751
Postboks 89
3912 Maniitsoq

Tlf: 81 33 43
Fax: 81 39 27
E-mail: elis@nanoq.gl

21 pladser

Beskrivelse:

Najugaqarfik Elisibannguaq er landsdækkende døgninstitution for psykisk udviklingshæmmede personer.
Najugaqarfik Elisibannguaq er den første døgninstitution for psykisk udviklingshæmmede voksne i Grønland.
Najugaqarfik Elisibannguaq har 2 satellitter SIKKERNEQ og UKALIUSAQ. Der er tilknyttet et værksted Inneruulat
som beboerne kan komme hen til i hverdagen for at lave beskæftigelse.
Afdelingen Sikkerneq har plads til 5 personer og afdelingen Ukaliusaq har plads til 4 ældre med særlige plejebehov.
Medarbejderne har en bred viden omkring det at arbejde med psykisk udviklingshæmmede personer.
Najugaqarfik Elisibannguaq vægter højt at man har beboeren i centrum i forhold til arbejdet med pågældende.
Det er meget vigtigt for Najugaqarfik Elisibannguaq at før den psykisk udviklingshæmmede flytter ind, at pågældende kommer
på en uges ophold sammen med én for at se om pågældende matcher målgruppen og kan være blandt mange mennesker.
De fleste af beboerne i Najugaqarfik Elisibannguaq har boet der i 28 år.

Målgruppen er voksne psykisk udviklingshæmmede i aldersgruppen 18 år og opefter. 

Metodevalget afhænger af den enkelte beboers behov.
Vedligeholdelse af de ældre beboers færdigheder.
Almindelig daglig livsførelse og deltagelse i arrangementer som de kan overkomme.
Løbende orientering om hvad der skal ske.

Palleq

Kontakt

Qipoqqaq 22, B-940
Postboks 516
3940 Paamiut

Tlf: 68 41 00 / 68 41 01
E-mail: palleq@nanoq.gl

10 pladser

Angerlarsimaffik PALLEQ er landsdækkende døgninstitution for voksne psykisk udviklingshæmmede
personer, der har brug for støtte døgnet rundt.
Angerlarsimaffik PALLEQ er opdelt i 2 afdelinger, hvor der i alt kan bo 10 personer. I hver afdeling bor der 5
personer. Bygningen er på 2 etager og beboerne bor i værelser på 1. sal. Der er et gæstehus tilknyttet
institutionen.
Angerlarsimaffik PALLEQ er et hjem for udviklingshæmmede, hvor der udføres mange forskellige
udviklende tiltag overfor beboerne. Dette sker bl.a. i form af håndarbejde, øvelser, gåture, maleri,
internet, og WII spil. Angerlarsimaffik har en båd og mm sommeren tager man på sejlture, rensdyrjagt, fiskeri, bærplukning.
Angerlarsimaffik har en lille hytte nord for Paamiut, som man i sommerperioden benytter sig af
som overnatningssted.
På grund af de fysiske rammer må målgruppen ikke have fysiske handicaps, psykiske syge, autisme og ADHD.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er voksne psykisk udviklingshæmmede i aldersgruppen 18 år og opefter.

Angerlarsimaffik Palleqs mål og opgaver er bl.a. følgende:
At skabe trygt hjem hvor man værdsætter omsorg, sammenhold og respekt.
Vigtigt at beboerne deltager i alle gøremål både i deres værelser og i huset alt efter deres evner og kunnen.
Hvis aftaler ikke overholdes skal der en samtale til for at undgå misforståelser og gentagelser.
Beboerne holder husmøde 1 gang om måneden, hvor man under mødet snakker om hvad de værdsætter
og gentagelser af informationer.
Beboerne får tildelt en fast kontaktperson og en sekundær kontaktperson. Kontaktpersonen hjælper og
støtter beboeren i hverdagens gøremål.
Der bliver udarbejdet en behandlingsplan hvert år for hvert enkelt beboer
Prinsesse Margrethes Børnehjem

Kontakt:

Akitterni B-1520
Postboks 505
3913 Tasiilaq

Tlf.: 98 15 74
E-mail: pmbforstander@outlook.dk

6 pladser

Nasippi er en handicap satellit der hører under den landsdækkende døgninstitution Prinsesse Margrethes Børnehjem.
Beboerne har fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som ikke kan sig
i eget hjem uden tilsyn, støtte og hjælp i døgnets 24 timer. Nogle af beboerne har været anbragt på en døgninstitution i Danmark, men er nu kommet tilbage til Tasiilaq.
I Nasippi bor der voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som er delvist selvhjulpne.
Der er tilknyttet et beskyttet værksted, QAALIAAQ, under handicapsatelitten, hvor beboerne har mulighed for at komme i beskyttet og lønnet beskæftigelse.
På værkstedet vægtes det sociale samvær højest og brugerne laver husfllid.
Der bliver årligt udarbejdet en udviklingsplan for den enkelte beboer.

Målgruppen er voksne handicappede med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i aldersgruppen 18 år og opefter. 

Nasippi´s mål og opgaver er bl.a. følgende:
At skabe trygge rammer for beboerne, således de får en tilværelse der er så nær det normale som muligt.
At beboerne bliver set og lyttet til.
At beboerne respekteres og ligeværdige mennesker og mødes anerkendende.
At beboerne støttes i at være aktive og medskabende i eget liv.
At beboerne støttes i at udvise ansvarlighed overfor sig selv og andre.
At beboerne holder kontakten vedlige med familien og at der skabes et tillids- og respektfuld samarbejde med familien.
Aaqa

Kontakt:

Najugaq:
Adolf Jensensvej 22
Postboks 391
3900 Nuuk

Oq.: 36 22 33
E-mail: aaqa@aaqa.gl

32 pladser

Sungiusarfik Aaqa er landsdækkende socialpædagogisk døgninstitution for voksne med diagnosen skizofreni. De fleste af beboerne har dobbeltdiagnose som f.eks.
misbrug, bipolar, begyndende demens og lettere retardering.
Sungiusarfik Aaqa har plads til 32 personer fordelt på 6 afdelinger. Derudover er der værestedet ALLORIARFIK. Aaqa har en båd og en hytte i Nuuk fjord.
Sungiusarfik Aaqa er specialiseret i psykisk sygdom skizofreni. Nogle af beboerne har et behandlingsdom og er tilknyttet Kriminalforsorgen.
Sungiusarfik Aaqa består af 6 afdelinger, heraf 3 afdelinger som er tilknyttet hovedbygningen. Disse 3 afdelinger kaldes:

LANGTIDSAFDELINGEN, hvor der er plads til 8 personer,
PLEJEAFDELINGEN, hvor der er plads til 8 personer samt

AFDELING ALLOQ, hvor der er plads til 7 personer. Der er 3 satellitenheder tilknyttet Aaqa, OPTRÆNING hvor der er

plads til 6 personer, denne er placeret i Nuussuaq. AKUITSUT med plads til 2 personer med Prader-Willi-Syndrom og denne er ligeledes placeret ude i Nuussuaq.
ALLORIARFIK, er et beskyttet værksted med plads til 15 bruger fra Aaqa. ALLORIARFIK er placeret ved tunnelen i Industrivej.
Hverdagene på alle afdelinger er meget struktureret, da alle beboerne har behov for hjælp til at opnå en struktureret hverdag. Der er et ugeskema som beboerne følger og denne bliver
udarbejdet på baggrund af handleplanen i Sungiusarfik Aaqa og bliver udfærdiget på baggrund af handleplanen fra Kommunen.
Det er vigtigt for alle afdelinger, at beboerne har en forudsigelig hverdag med små ændringer i hverdagen. Beboerne oplæres i en hverdag med dagligdagsgøremål.
Der er 3 forskellige tilbud på Aaqa: Observationsophold på 3 måneder, Optræningsophold på 6 måneder samt Langtidsophold i op til 2 år.

Målgruppen er voksne med diagnosen skizofreni i aldersgruppen 18 år og opefter.

Sungiusarfik Aaqa er landsdækkende socialpædagogisk døgninstitution for voksne med diagnosen skizofreni. De fleste af beboerne har dobbeltdiagnose som f.eks.
misbrug, bipolar, begyndende demens og lettere retardering.
Sungiusarfik Aaqa har plads til 32 personer fordelt på 6 afdelinger. Derudover er der værestedet ALLORIARFIK. Aaqa har en båd og en hytte i Nuuk fjord.
Sungiusarfik Aaqa er specialiseret i psykisk sygdom skizofreni. Nogle af beboerne har et behandlingsdom og er tilknyttet Kriminalforsorgen.
Sungiusarfik Aaqa består af 6 afdelinger, heraf 3 afdelinger som er tilknyttet hovedbygningen. Disse 3 afdelinger kaldes: LANGTIDSAFDELINGEN, hvor der er plads til 8 personer,
PLEJEAFDELINGEN, hvor der er plads til 8 personer samt AFDELING ALLOQ, hvor der er plads til 7 personer. Der er 3 satellitenheder tilknyttet Aaqa, OPTRÆNING hvor der er
plads til 6 personer, denne er placeret i Nuussuaq. AKUITSUT med plads til 2 personer med Prader-Willi-Syndrom og denne er ligeledes placeret ude i Nuussuaq.
ALLORIARFIK, er et beskyttet værksted med plads til 15 bruger fra Aaqa. ALLORIARFIK er placeret ved tunnelen i Industrivej.
Hverdagene på alle afdelinger er meget struktureret, da alle beboerne har behov for hjælp til at opnå en struktureret hverdag. Der er et ugeskema som beboerne følger og denne bliver
udarbejdet på baggrund af handleplanen i Sungiusarfik Aaqa og bliver udfærdiget på baggrund af handleplanen fra Kommunen.
Det er vigtigt for alle afdelinger, at beboerne har en forudsigelig hverdag med små ændringer i hverdagen. Beboerne oplæres i en hverdag med dagligdagsgøremål.
Der er 3 forskellige tilbud på Aaqa: Observationsophold på 3 måneder, Optræningsophold på 6 måneder samt Langtidsophold i op til 2 år.

Målgruppen er voksne med diagnosen skizofreni i aldersgruppen 18 år og opefter.

Pædagogisk metode:

Motivationsarbejde
Konsekvenspædagogisk og anerkendende pædagogik
1 til 1 kontakt
Kugledyne
Ballstick