airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Om SocialstyrelsenUnder Departementet for Sociale anliggender, Familier og Justistområdet er Socialstyrelsen delt i følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter høj faglighed, nytænkning og udviklende samarbejde både internt i styrelsen, med eksterne aktører og særligt med kommunerne i hele landet.
Paarisa

Paarisa arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse inden for det sociale og sundhedsfaglige område.
En af Paarisas kerneopgaver er udvikling og implementering af sundhedsfremmende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder og organisationer.

Paarisa arbejder blandt andet med følgende:

 • Implementering af Inuuneritta III - Naalakkersuisuts strategi for samarbejdet om det gode børneliv 2020-2030
 • Implementering af Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til: alkohol, rygning, kost, fysisk aktivitet, mental sundhed
 • Selvmordsforebyggelse
 • Meeqqat 0-18
 • MANU - forældrekoncept
 • Tidlig Indsats
 • Seksuel sundhed, herunder "Dukkeprojektet"
 • Data
 • Styrkede rammer for den frivillige indsats på børneområdet

Paarisa står bag den borgerrettede hjemmeside Paarisa.gl. Målet med hjemmesiden er at udbrede viden og inspiration til et godt liv, samt informere om, hvor man kan søge hjælp og rådgivning.

Sekretariatet
Socialstyrelsens sekretariat koordinerer, informerer og udvikler nye tiltag internt i Socialstyrelsen til forbedring af sociale forhold på tværs af fagligheder.
Borgerettet Afdeling

Borgerrettet Afdeling i Socialstyrelsen driver de tilbud der er i Socialstyrelsen som er rettet direkte mod borgerne. Borgerrettet Afdeling driver blandt andet Rejseholdet for børn der har været udsat for overgreb og Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb. Derudover har afdelingen ansvaret for, at drive og telefonrådgivning inden for det sociale område.

Afdelingen har følgende kerneopgaver:

 • Telefonrådgivning inden for det sociale område via Tusaannga
 • Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb
 • Rejseholdet for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb
 • Behandlingstilbuddet til mennesker der udøver vold, via Alliaq
 • Behandlingstilbuddet samt juridisk støtte til juridisk faderløse
 • Opkvalificering til familie- og krisecentre via Familieenheden  
 • Støtte- og behandlingstilbud under opbygning rettet imod personer med seksuelt krænkende adfærd overfor børn og unge under 18 år

Døgn og visitationsafdelingen

Afdelingen beskæftiger sig med driften af selvstyreejede døgninstitutionerne og visitation til både selvejede, kommunale og selvstyreejede døgninstitutioner. Afdelingen driver Det Centrale Visitationssystem og har hertil også ansvaret for godkendelser af selvejende, selvstyreejede og kommunale døgninstitution. Derudover har afdelingen det overordnede ansvar, for det landsdækkende handicapcenter, Pissassarfik.

Afdelingen har følgende kerneopgaver:

 • Pædagogisk rådgivning, udvikling og vejledning
 • Uddannelser og kurser for døgninstitutioner for børn og unge samt handicapinstitutioner
 • Det Centrale Visitationssystem
 • Bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
 • Generel drift af selvstyreejede døgninstitutioner
 • Godkendelse af døgninstitutioner

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen varetager den økonomiske del af driften af selvstyreejede døgninstitutioner. Afdelingen fører løbende økonomisk eftersyn med alle døgninstitutioner.

Afdelingen varetager Departementets og Socialstyrelsens økonomi. Derudover sørger afdelingen for at facilitere og administrere besøgsrejser for borgere der er anbragte i Danmark.

OBS! Alle henvendelser vedr. fakturaer og løn skal sendes til f-oekonomi@nanoq.gl.


Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingens primære opgave er, at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge med henblik på, at styrke den juridiske og socialfaglige viden og praksis på området.

Der er 3 enheder under Myndighedsafdelingen:

Myndighedsteamet yder nedenstående til kommunale myndighedssagsbehandler indenfor børn og ungeområdet:

• Råd og vejledning til myndighedssagsbehandler og deres ledere i henhold til Børnestøtteloven (pr. telefon, mail eller Skype/Teams)
• Lovkursus i henhold til Børnestøtteloven
• Lovkursus i henhold til myndighedsvejledning, skabeloner og vejledninger - herunder mulighed for uddybet kursus om emner indenfor sagsbehandling af underretninger, udførelse af socialfaglig undersøgelse (SFU) og handleplaner.
• Sagssupervision til myndighedssagsbehandler og deres ledere i forhold til konkrete sager

Task Force yder nedenstående til kommunale myndighedssagsbehandler indenfor børn og ungeområdet:

• Sidemandsoplæring af myndighedssagsbehandler i henhold til myndighedsvejledning (Task Force forløb)
• Bistå kommuner i større sager om alvorlig omsorgssvigt og i sager om seksuelle overgreb af børn og unge

Plejefamilieafdelingen yder nedenstående til kommunale plejefamiliekonsulenter:

• Råd og vejledning
• Sagssupervision
• Grundkursus for plejefamilier
• Efteruddannelse for plejefamilier