airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Personoplysninger

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan Socialstyrelsen håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig
Socialstyrelsen er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger vi modtager om dig i forbindelse med sagsbehandling, eller oplysninger du selv giver i forbindelse med f.eks indgivelse af ansøgninger samt ved andre henvendelser til Socialstyrelsen, der omfatter personlige oplysninger.

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til:
Socialstyrelsen
Postboks 1755
P.H. Lundsteensvej 2
3900 Nuuk
E-mail: iass@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Socialstyrelsen behandler personoplysninger ifm. sagsbehandling. Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger som led i vores opgavevaretagelse som offentlig myndighed, herunder behandling af ansøgninger. Socialstyrelsen behandler de oplysninger, som du selv oplyser i ansøgningen og/eller når Socialstyrelsen modtager oplysninger om dig fra andre instanser. Når du besøger vores hjemmesider, bliver der ligeledes registreret oplysninger om dig i form af cookies.

Alle oplysninger behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Efter hvilke regler behandler vi dine personoplysninger?
Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er lov om behandling af personoplysninger og tilhørende bekendtgørelser.

Socialstyrelsen behandler personoplysninger i overensstemmelse med de generelle behandlingsprincipper i Persondataloven for Grønland, som du kan finde her.

Socialstyrelsen har opstillet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personoplysninger bedst muligt. Det er derfor alene de sagsbehandlere der skal behandle din sag, som efter loven kan få adgang og behandle dine oplysninger.

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for det arbejde, vi skal udføre. Hvis vi har modtaget urigtige oplysninger om dig, slettes eller berigtiges de, så vidt det er muligt, og vi beskytter dine oplysninger, så andre ikke kan se dem.

Socialstyrelsen behandler dine oplysninger i henhold til lovens kapitel 4, hvor behandlingsreglerne fremgår.

Oplysninger der som udgangspunkt ikke må behandles
Loven opremser de personoplysninger der ikke må behandles jf. § 7, stk. 1., medmindre loven alligevel tillader dette jf. § 7, stk. 2-8.
Personoplysninger der i henhold til loven ikke må behandles:

  • oplysninger om race eller etnisk oprindelse
  • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • genetiske data
  • biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger
  • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Behandling og videregivelse af oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer
Ligeledes gælder der regler for vores behandling og videregivelse af oplysninger om strafbare forhold og oplysninger om væsentlige sociale problemer. Som udgangspunkt må vi ikke behandle disse oplysninger, medmindre der er lovhjemmel til dette. Reglerne findes i Lovens § 8.

Din ret til aktindsigt
Socialstyrelsen er som offentlig myndighed underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, hvorfor du som privat person kan anmode om aktindsigt.

Din aktindsigtsanmodning vil blive behandlet efter reglerne i Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Hvis du har taget kontakt til Socialstyrelsen, kan Socialstyrelsen, som led i behandlingen af en anmodning om aktindsigt, udlevere dine oplysninger, hvis de falder inden for anmodningen.

Socialstyrelsen giver ikke aktindsigt i enkeltpersoners private- herunder økonomiske forhold.

Du kan læse mere om dine rettigheder på: Datatilsynets hjemmeside

Opbevaring af personoplysninger
Socialstyrelsen er som offentlig myndighed underlagt reglerne om journalisering. Alle oplysninger opbevares i 5 år, hvorefter sagerne overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Oplysninger ifm. ansøgning om tilskud er også underlagt reglerne i regnskabsloven der foreskriver dokumentation i 5 år.

Klagevejledning
Du kan klage til Datatilsynet over Socialstyrelsens behandling af dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil Datatilsynet bede dig om først at kontakte Socialstyrelsen.

Hvis du vil klage til Datatilsynet skal det ske via deres formular. Du finder formularen på Datatilsynets hjemmeside.

Læs mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside.