airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Handicap


Definition af et handicap ifølge Inatsisartutlov nr. 13, af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap:

”Personer med handicap omfatter personer, der har en varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barriere kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige for med andre”.

Loven er udarbejdet, så den i videst muligt omfang følger FN´s handicapkonvention. Handicapkonventionen er en slags aftale mellem flere stater, hvor staterne er landene underskriver på, at de vil arbejde på at følge indholdet af konventionen.

Tidligere skulle personer med handicap være omfattet af handicapforordningen for at modtage støtte efter lovgivningen, dette er ikke længere tilfældet.

Du kan finde Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap her.

Du kan finde ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (Personer med handicap anbragt ved dom eller efter rettens beslutning), her

Du kan finde Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap her.

Du kan finde Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap her.

Du kan læse handicapkonventionen her.

 

Du kan endvidere læse om besøgsrejser, de forskellige døgntilbud, Tilioq og Pissassarfik ved at klikke i menuen til venstre.

 

Herunder kan du finde viden om handicap- og psykiatriområdet.

ADHD
ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

I takt med, at antallet af personer med ADHD er steget, og et stigende antal borgere oplever udfordringer med at mestre et komplekst hverdagsliv, er der kommet en øget efterspørgsel på indsatser, der imødekommer borgernes behov for støtte til at håndtere tilværelsen. Disse indsatser kan have et sundhedsfagligt, et pædagogisk-psykologisk og et socialt perspektiv.

Disse emnesider har mest fokus på ADHD i et socialt perspektiv, men alle tre perspektiver er vigtige af have for øje i forståelsen af ADHD og i tilrettelæggelsen af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Læs mere her!
Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem tidlig indsats.

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem en tidlig indsats.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt en gentagelsespræget adfærd, som forekommer i forskellige grader og former, inden for områder som: socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne, adfærd og interesser.

Autisme indvirker således på personens interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation – i det hele taget på de situationer og sammenhænge, som mennesker med autisme befinder sig i.

 

Læs mere her!

Bevægelseshandicap
Bevægelseshandicap er en samlebetegnelse for en lang række syndromer og diagnoser.

Bevægelseshandicap er en samlet betegnelse for en lang række syndromer og diagnoser.

Handicapgruppen er meget differentieret, og den funktionsnedsættelse, som de forskellige diagnoser og syndromer kommer til udtryk ved, har en stor variation. Hertil kommer, at der inden for de enkelte diagnoser og syndromer er forskellige grader og progrediering.

Læs mere her!
Døvblindhed
Kombineret høre- og synsnedsættelse medfører udfordringer forbundet med bl.a. kommunikation, informationstilegnelse, orientering og forflytning.

Når en syns- og hørenedsættelse optræder sammen, forstærker de gensidigt hinanden og danner tilsammen en helt særlig funktionsnedsættelse, døvblindhed.

Døvblindhed kan være enten medfødt eller erhvervet. Ved medfødt døvblindhed indtræder den dobbelte sansenedsættelse, inden personen har udviklet et sprog. Ved erhvervet døvblindhed har personen udviklet et sprog (tegnsprog eller talesprog), når døvblindheden indtræder. Døvblindhedens udtryk varierer alt efter, hvor stor syns- og hørenedsættelsen er. Nogle er helt døve og blinde, andre har en syns- og/eller hørerest.

Læs mere her!
Epilepsi
Epilepsi kan have forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65 % bliver anfaldsfrie ved hjælp af medicin. Men det afhænger af årsagen til epilepsien.

Epilepsi kan have forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65 % bliver anfaldsfrie ved hjælp af medicin. Men prognosen afhænger meget af årsagen til epilepsien.

Mange mennesker med epilepsi lever aktive liv, hvor epilepsien ikke udgør den store hindring. Men det er veldokumenteret, at der er en overrepræsentation af mennesker med epilepsi, der har en forringet livskvalitet, og som lever med betydelige psykosociale vanskeligheder - som følge af epilepsien.

Læs mere her!
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker

Erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker.

En erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. En erhvervet hjerneskade er opstået 28 dage efter fødslen eller senere.

Konsekvenserne af en erhvervet hjerneskade afhænger af, hvilke områder i hjernen som har taget skade, og hvor stort et område af hjernen der er beskadiget. Mennesker med en erhvervet hjerneskade kan derfor være meget forskellige og have forskellige funktionsnedsættelser og ressourcer. Et rehabiliteringsforløb vil derfor altid være individuelt tilrettelagt ud fra borgerens samlede livssituation. Mennesker med erhvervet hjerneskade kan i stort omfang blive hjulpet tilbage til en aktiv og meningsfuld tilværelse, dog ofte på nye præmisser.

Læs mere her!
Hørehandicap
Et hørehandicap kan have konsekvenser for en persons sprog, kommunikation, trivsel og samfundsdeltagelse.

Et hørehandicap påvirker en persons opfattelse af lyd. Konsekvenserne af et hørehandicap kan variere meget, fx efter hvornår høretabet er opstået, hvilken sværhedsgrad høretabet har, eller hvilken kommunikationsform der benyttes. Et hørehandicap kan have konsekvenser for en persons sprog, kommunikation, trivsel og samfundsdeltagelse.

Læs mere her!
Multiple funktionsnedsættelser
Mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog lever med bevægevanskeligheder og har ofte sansefunktionsnedsættelser.

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog lever med bevægevanskeligheder og har ofte sansefunktionsnedsættelser. Uden omgivelsernes aktive støtte til udvikling af samspil og kommunikation vil disse mennesker have svært ved at udvikle sig positivt og være uden reel indflydelse på eget liv.

Læs mere her!
Psykiske vanskeligheder
Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv, bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Mange mennesker oplever at få psykiske vanskeligheder ind på livet. Psykiske vanskeligheder kan optræde i mange grader. Sværhedsgraden har, sammen med eventuelle andre problemstillinger i borgerens liv og livssituation, betydning for, hvilken indsats eller støtte der er behov for. Nogle får støtte via netværk, mens andre har brug for en socialfaglig indsats. Forskning viser, at mange kan komme sig helt eller delvist.

Læs mere her!
Sjældne handicap
Et handicap er sjældent, når der ligger en genetisk betinget og hyppigt arvelig sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer i Danmark.

Sjældne handicap forårsages oftest af medfødte, komplekse sygdomme. I Danmark defineres et handicap som "sjældent", når der ligger en genetisk betinget og hyppigt arvelig sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer her i landet.

Læs mere her!

Genveje