airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Visitation til doegntilbud


Døgn- og visitationsafdelingen, som hører under Socialstyrelsen, arbejder med visiteringer der handler om:

- Anbringelser til de Selvstyreejet døgntilbud
- Anbringelser uden for Grønland
- Ændring af anbringelser, når en borger er anbragt i et af de selvstyreejet døgntilbud
- Kvalitetssikring af sagsakter, der omhandler efterskoleophold af en borger anbragt uden for hjemmet

Visitering til de Selvstyreejede døgntilbud:

For at anbringe en borger på en af de Selvstyreejede døgntilbud, skal kommunerne sende en visitering til Døgn- og visitationsafdelingen.

Ud fra de modtagne sagsakter vurderer Døgn- og visitationsafdelingen hvilken institution, som er bedst egnet til borgeren.

Visitationer sendes til Socialstyrelsens officielle mail: uupi@nanoq.gl
 
Følgende sagsakter skal vedhæftes:

- Udredning, inkl. funktionsskema
- Handleplan med underskrift
    Handleplanen skal underskrives og såfremt det ikke er muligt at få partshøringssvar, skal dette fremgå.
- Godkendelsesbrev/Afgørelsesbrev for anbringelse til egnet døgninstitution fra Socialudvalget
    Det er vigtigt, at afgørelsen er underskrevet og at der i afgørelsesbrevet fremgår en begrundelse for anbringelse/ændring
    af anbringelsesplads samt en klagevejledning
- Lægeudtalelse om diagnose
- Relevante oplysninger, såsom udtalelser eller rapporter
    Vigtigt at alle relevante oplysninger som har betydning for match bliver sendt.

Du kan se vejledningen her.

For at få informationer om visiteringer der handler om nedenstående emner, kontakt venligst Døgn og visitation afdelingen, på: uupi@nanoq.gl.

- Anbringelser uden for Grønland,
- Ændring af anbringelser, af en borger anbragt i et af de selvstyreejet døgninstitutioner
- Kvalitetssikring af sagsakter, der omhandler efterskoleophold af en borger anbragt uden for hjemmet