airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 9

Initiativ 9

Borgerrettet Afdeling

Formål 

Familiecentrenes indsats skal målrettes udsatte børn og unge og deres familier

For at sikre kvaliteten af familiecentrenes indsats arbejdes der i projektet med følgende tre delformål:

 • At familiecentrenes institutionelle rammer udvikles og styrkes gennem lovgivning og reorganisering.
 • At familiecentrenes faglige profil styrkes, herunder definering og afgrænsning af kerneopgave, indsatser, tilbud og målgrupper.
 • At familiecentrenes kompetenceudvikling styrkes.

Leverancer/succeskriterier:

 • Afholdelse af 4 nationale ledernetværk.
 • Bekendtgørelse med fælles faglig profil (Dep).
 • Oprettelse af lokale ledernetværk.
 • Oprettelse af tværkommunalt ledernetværk.
 • En businesscase om sammenlægning af centre og tilknytning af boenheder (Dep).

Status og igangværende aktiviteter 

Vi har i hele projektperioden haft fokus på at planlægge og afholde familiecenter workshops, for at samle familiecenterlederne og give dem mulighed for at skabe netværk, sparre på tværs og drøfte udfordringer og succeser med hinanden.

Vi har oplevet en stor tilslutning til vores workshops med repræsentanter fra alle kommuner (fag-chefer, familiecenterledere og souschefer). Der er altid faglige oplæg ofte med oplægsholdere fra de enkelte familiecentre med deres gode erfaring, såsom:

 • “det gode samarbejde” i Maniitsoq
 • “barnet i centrum” i Narssaq
 • ”Arbejdet med fælles faglig profil” i Sisimiut

De forskellige oplæg fra medarbejdere og ledere i familiecentrene er ofte højdepunkter på vores workshops og til inspiration for de øvrige familiecentre. Vi kan se i vores evalueringer, at deltagerne overordnet har været meget tilfredse med de to workshops.

Det blev aftalt på første workshop, at der fremadrettet arbejdes med ledernetværket på 3 niveauer:

 • Det nationale ledernetværk (familiecenter workshop,) hvor alle familiecenterledere, familiehusledere og fagchefer fra de fem kommuner mødes 1-2 gange om året.
 • Den tværkommunale arbejdsgruppe, - som er med til at kvalificere indhold og form af de planlagte workshops i det nationale ledernetværk og andet relevant samarbejde, såsom at være med til at kvalificere arbejdet med projektleverancerne i initiativ 9.
 • De lokale ledernetværk i de 5 kommuner, hvor de selv står for at mødes, ofte en gang om måneden.

Disse tre niveauer af netværk, har været i gang siden slut 2021.

I 2022 og 2023, har vi arbejdet mere dybdegående med Faglig Grundprofil (tidligere fælles faglig profil) efter vi har fået inputs hertil, på familiecenter workshoppen i 2022 fra alle familiecentrene.

VIVE har lavet en større analyse af familiecentrene, som blev præsenteret på workshoppen i Sisimiut i juni 2022. Her er der specifikke analyser af de enkelte kommuner, deres udfordringer og behov. Analysen bidrager til arbejdet med den faglige grundprofil som vi udarbejder i samarbejde med kommunerne og den tværkommunale arbejdsgruppe.

På næste og tredje familiecenter workshop i maj, vil der være fokus på arbejdet med kompetenceudvikling i de enkelte familiecentre, bl.a. med erfaring fra sidemandsoplæringsnetværk.

Resultater 

Siden 2021 har der været afholdt 2 nationale familiecenter workshops

 • Oktober 2021 i Nuuk
 • Juni 2022 i Sisimiut

Næste nationale familiecenter workshop vil blive afholdt i Maj 2023 i Qaqortoq.

Der har i nogle kommuner været forsøg med sidemandsoplæringsnetværk. Her har de enkelte kommuner på tværs eller internt lånt medarbejder, med særlige kompetencer til sidemandsoplæring. Da der har været gode erfaringer med denne model, har Socialstyrelsen tilbudt at kommunerne kan søge penge til lignende model i andre kommuner i 2022. Der blev tilmed arrangeret en erfaringsudvekslingstur til Danmark om Familierådslagning i december 2022, hvor alle kommuner blev tilbudt at deltage.

De tværkommunale arbejdsgruppemøder, som bliver koordineret fra Socialstyrelsen, har kørt siden efteråret 2021. Den har bidraget til sparring på tværs, kvalificering af arbejdet der laves i Socialstyrelsen, og planlægning af indhold til familiecentreworkshops.