airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 10

Initiativ 10

Borgerrettet Afdeling

Formål 

Behandlingstilbud til udsatte børn og unge, som er ofre for seksuelle overgreb, skal styrkes

Formålet er at styrke den udgående behandling af udsatte børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Dette indebærer tre tiltag:

  • Det eksisterende børnerejsehold fordobles.
  • Borgerrettet afdeling styrkes.
  • Tiltag til at fastholde og rekruttere flere psykologer (Departement for Sundhed).

Det nuværende Børnerejsehold opnormeres til 6 psykologer. Derved forventes der, når alle 6 psykologer er ansat, at Børnerejseholdet kan have en behandlingsindsats i 3 byer eller bygder om året.

Status og igangværende aktiviteter 

Vores Børnerejsehold består lige nu af 6 medarbejdere, som svarer til tre hold der kan rejse ud til byer og bygder og behandle børn.

Børnerejseholdet aktiveres ved, at kommunen anmoder Socialstyrelsen om en indsats i en by/bygd. Når der indgås et samarbejde mellem kommunen og rejseholdet, kan kommunale sagsbehandlere skriftligt henvise til Børnerejseholdets tilbud. Kommuner, der henviser til Børnerejseholdet, bevarer deres myndighedsansvar under hele forløbet. Vi forventer derfor også at kommunale sagsbehandlere står til rådighed i forhold til deltagelse i netværksmøder og sparring vedrørende børnenes aktuelle og fremadrettede støttebehov.

Indsatsen foregår et år i hver by, hvor vi kommer og behandler en gang om måneden. Det foregår i forskellige trin, hvor vi først tager en indledende rejse. Herefter udarbejder vi samarbejdsaftaler og så kan der henvises og planlægges udredningsforløb og behandling. Udover behandlingen foretager vi kompetenceudvikling af fagpersonale i kommuner, gennem undervisning, supervision, faglig sparring, workshops mv.

Kompetenceudviklingen sker igennem kurser for fagpersoner der arbejder omkring børnene. Kursernes formål er opkvalificere fagpersoner (i daginstitutioner, skoler, familiecentrene mv.), så de i fremtiden er klædt på til at kunne tage sig af barnet. Så bliver de rustet til at tage samtalen med børnene, at registrere bekymringer i barnets adfærd og lave selvmordsrisikovurdering. Generelt forsøger vi at aftabuisere emnet, så fagpersonerne bliver mindre berøringsangsten overfor børnene. De får altså redskaber til at håndtere mødet med barnet i mistrivsel, uafhængig af deres faglige baggrund. Emnerne vi underviser i tilpasses de enkelte byer og det de efterspørger. Det er bl.a. i emner som:

  • tilknytningsforstyrrelser
  • selvskadende adfærd
  • traumer
  • digitale seksuelle krænkelser mv.

Målet er at intet barn sidder alene uden hjælp og rådgivning.

Resultater 

Vi har opstartet i alt 95 børn og unge i et behandlingsforløb april 2021 til juni 2022. I alt er der opstartet behandling i seks byer – tre byer i 2021 (i henholdsvis Tasiilaq, Qasigiannguit og Nuuk) og tre byer i 2022 (i henholdsvis Nanortalik, Sisimiut og Upernavik). Antallet af sager vi behandler, er afhængig af hvor mange sager vi modtager fra kommunen i de enkelte byer. I nogle byer hvor der er mange henvisninger, giver vi sidemandsoplæring til psykologer på familiecenteret, med henblik på at kunne behandle nogle af sagerne.

Vi tilpasser vores tilbud efter byernes behov. Vi har som eksempel opstartet plejefamiliesupervision i Sisimiut. Det er et ekstra tilbud, til alle plejefamilier, da mange forældre til plejebørn ikke kender årsagen til at børnene er anbragt, og dermed for kendskab til måder at håndtere børnene på.

Vi behandler børn som den vigtigste opgave, men dertil har vi en anden vigtig opgave i at give forældre til børn der har været udsat for overgreb støttende terapisamtaler. Her får de rådgivning til bedst muligt at kunne støtte deres børn, når de har været udsat for overgreb.