airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Samarbejde for børn og unge 2020-2023

Samarbejdet i Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland går på tværs af alle fem grønlandske kommuner, Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Danmark, Social- og Boligstyrelsen, Justitsministeriet og Departementet for Børn og Unge.

"I fællesskab tager vi ansvar for at udvikle og styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. For at opnå vores fælles mål og skabe en positiv forandring, kræves et godt samarbejde hele vejen igennem."

- Heidi Lindholm, Departementschef for Departement for Børn, Unge og Familier.


Departementet for Børn, Unge og Familier og Socialstyrelsen har til opgave at under + støtte samar-bejdet med parterne i Danmark samt med kommunerne. Departementet og Socialstyrelsen afholder møder med hver kommune to gange årligt, og formøde med alle kom + munerne samlet forud for de halvårlige chef- og styregruppemøder. Derudover er det Socialstyrelsens opgave at holde det overordnede overblik, bistå relevante aktører i det tværgående arbejde, sikre fremdrift i initiativ 1-10 og 16, som varetages af Socialstyrelsen samt at afrapportere på driften heraf. Det er Departementet for Børn, Unge og Familier, som servicerer chef- og styre-gruppe, og følger op på beslutninger truffet på styregruppemøde. Styregrup-pen består af Departementschefen for departementet for Børn, Unge og Familier, departementschefen for Social- og Ældreministeriet, Afdelingschef fra Justitsministeriet samt kommunaldirektør fra Qeqqata Kommunia.

Socialstyrelsen driver 11 initiativer, som er forankret i det sociale børne- og ungeområde. Hvert initiativ består af en eller flere medarbejdere, som samarbejder med kommuner, daginstitutioner og Socialstyrelsen i Danmark. Et godt samarbejde er afgørende for den indsats, der ydes i alle kommunerne. Initiativgrupperne besøger og er i tæt dialog med alle samarbejdspartnere for at sikre, at indsatsen er tilpasset hver kommune, by og bygd. Formålet med det tætte samarbejde er at skabe projekter og driftsopgaver, som fortsat styrker børne- og ungeområdet efter 2023.

"Vi har nu i snart to år samarbejdet med alle vores fem kommuner, vores departement og den danske socialstyrelse, om at imødekomme flere af de udfordringer vi har på børne- og ungeområdet i Grønland. Udfordringerne kan ikke løses af én instans alene og engagementet fra alle aktørerne er altafgørende. Initiativerne skal være bæredygtige i Grønland, og skal gøre en forskel på kort-, mellemlang- og lang sigt. De resultater, som vi ser indtil videre i de enkelte initiativer, er en vigtig drivkraft i vores arbejde med fortsat at styrke indsatsen for de udsatte børn og unge frem mod udgangen af 2023 og i fremtiden."

- Helene Broberg Berthelsen, Styrelseschef (2019-2021), Socialstyrelsen.I folderen kan du læse mere om, hvad midlerne går til og om initiativerne.

samarbejde for børn og unge_grønlandsk-dansk tværgående arbejde_se her