airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Børn og unge døgninstitutioner


Kommunale 

Puilasoq

Kontakt:

Forstander: Louise Hansen
E-mail: losa@qeqertalik.gl
Tlf: +299 91 46 63.

Souschef: Margrethe Samuelsen
E-mail: mabs@qeqertalik.gl
Tlf: +299 91 46 64.

Adresse: Iminnguaq 30, box 161, 3951 Qasigiannguit
E-mail: Puilasoq@qeqertalik.gl
Tlf: +299 91 46 65.

Målgruppe: Ikke behandlingskrævende børn

Aldersgruppe: 10-17 år

Antal pladser: 8

Qaqortoq

Kontakt:

Forstander: Mogens Modeweg Hansen

Souschef: Sabine Semionsen  

Adresse: Augo Lyngevej B-1443, 3920 Qaqortoq
Tlf. : +299 381701
E-mail: dkd@kujalleq.gl

Målgruppe: Omsorgssvigtede børn fra Kommune Kujalleq

Aldersgruppe: 0-10 år

Antal pladser: 6

 

Tupaarnaq

Kontakt:

Adresse: Børnehjemmet Tupaarnaq, Sipisaq Kujalleq 9, 3900 Nuuk

Forstander: Birgit L Andersen
Telefon nr.: 366911/ 366914 bagvagt 55 72 93
Email: bilo@sermersooq.gl

Målgruppe:

Omsorgssvigtede børn og unge med behov for struktur og rammer. Børn fra Nuuk.

Aldersgruppe: 6-18 år

Antal pladser: 9 fordelt på to afdelinger

- 6 faste pladser til aldersgruppen 6-12 å
- 3 faste pladser til aldersgruppen 12-18 år

 

Selvstyrejede 

Angerlarsimaffik Aja

Angerlarsimaffik Aja

 

Forstander: Fie Hansen

 

Adresse og kontaktinformation:

Avaalaqiaq 1

3900 Nuuk

Telefon: 32 66 60

E-mail: aaja@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl

 

Institutionens ejerforhold

Angerlarsimaffik Aja er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn. Institutionen omfatter en handicapsatellit hjemlet i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

 

Pladser og afdelinger

Aja har i alt 13 pladser fordelt på en afdeling med 4 pige pladser og 4 drenge pladser, en afdeling med 3 pladser og en satellit med 2 pladser.

 

Særlige ydelser

Handicapsatellit med plads til 2 beboere.

 

Aldersgruppe

Aldersgruppen er i udgangspunktet 14-17 år.

 

Efterværn

Aja tilbyder efterværn til unge i alderen 18-23 år. Efterværn består i fuld indskrivning på institutionen.


Målgruppe

Aja er en døgnbehandlingsinstitution til normaltbegavede og udredte børn og unge med psykiske problematikker. Målgruppen er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst præget af manglende struktur og omsorgssvigt
 • Personlighedsforstyrrelser o.a. psykiatriske lidelser
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Skrøbelig psyke, herunder lavt selvværd og lav selvtillid
 • Sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder
 • Lav impulskontrol og lav konsekvensforståelse
 • Behov for omsorg, struktur, stabil voksenkontakt og forskellige former for behandling

 

 

Formål

Formålet med socialpædagogikken på Aja er at skabe et beskyttet miljø, hvor beboerne kan udvikle sig i deres eget tempo og derved opnå en bedre kontakt med egne grænser, følelser og behov. Der er opmærksomhed på traumereaktioner og på, at beboerne bliver støttet i at lære og udvikle sig. Aja lægger desuden vægt på at støtte beboerne i at mestre dagligdags udfordringer og fremme deres evne til at håndtere forskellige typer af relationer, herunder venskaber med jævnaldrende. Endelig er det et formål, at beboerne udvikler færdigheder og kompetencer til på sigt at føre et selvstændigt og ansvarligt voksenliv.

 

Socialpædagogisk metode

Empowerment er et styrende begreb i socialpædagogikken på Aja. Empowerment beskriver en proces, hvor beboeren bliver støttet i at modvirke følelser af afmagt og sætte følelser af selvværd og kontrol over egne livschancer i forgrunden. Den socialpædagogiske tilgang på Aja er eklektisk. Det vil sige, at Aja kombinerer forskellige pædagogiske metoder, der tager afsæt i den enkelte beboers unikke udfordringer og situation. Kerneydelsen på Aja er tilknytnings- og relations indsatser, i og med trygge relationer mellem beboerne og medarbejderne skaber fundament for, at andre socialpædagogiske indsatser kan få effekt.

 

Overordnet lægger Aja vægt på at skabe et trygt og hjemligt omsorgsmiljø med struktur, regler og tydelig grænsesætning. Aja anvender ofte aktiviteter i naturen som ramme om de socialpædagogiske indsatser.

 

Samarbejdsrelationer udover Socialstyrelsen og kommunerne

Aja samarbejder med Psykiatrisk Afdeling på DIH om at udredning og behandling. Desuden bestræber Aja sig på at opretholde et godt samarbejde med de lokale skoler og arbejdspladser.

 

Særlige tilbud/faciliteter

Aja har mulighed for at tilrettelægge koloni og projekter i uden for institutionens daglige rammer.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

Angerlarsimaffik Isikkivik

Kontakt:

Angerlarsimaffik Isikkivik

 

Forstander: Ole Benjaminsen

 

Adresse og kontaktinformation:

Darngup Aqqutaa 10

Postboks 67

3911 Sisimiut

Telefon: 38 22 00

Mail: isikkivik@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl

 

Institutionens ejerforhold

Angerlarsimaffik Isikkivik er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen. 

 

Institutionstype

Henholdsvist sikret og åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 og 3 i Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Isikkivik har i alt 10 pladser fordelt på en sikret afdeling med plads til fire, og en åben afdeling med plads til seks børn i alderen 12-17 år.

Et særligt tilbud med tre pladser for mindre børn 8-13 år.

 

Særlige ydelser

4 sikrede pladser i alderen 12-17 år i henhold til § 36 stk. 1 og 2 i Inatsisartut loven om støtte til børn.

 

Aldersgruppe

Aldersgruppen er 8 til 17 år

 

Efterværn

Institutionen tilbyder efterværn til unge i alderen 18-23 år i en udslusnings afdeling.


Målgruppe

Isikkivik er en socialpædagogisk døgninstitution for massivt omsorgsvigtede børn og unge. Målgruppen er i øvrigt karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst i socialt belastede miljøer med manglende struktur, svigt og overgreb
 • Adfærdsvanskeligheder, herunder udadreagerende, grænseoverskridende og krænkende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Sociale, følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder
 • Stort forbrug og misbrug af rusmidler
 • Manglende søvn og omvendt døgnrytme
 • Kriminalitetstruede
 • Dårlige erfaringer med skolen og faglige udfordringer
 • Behov for omsorg, struktur, stabil voksenkontakt og behandling

 

Fælles for målgruppen er, at den har behov for socialpædagogisk støtte og undertiden psykologisk og/eller psykiatrisk behandling i et beskyttet miljø.

 

Formål

Institutionens formål er at støtte børnene i at udvikle kompetencer og færdigheder, der kan gøre dem i stand til at føre et selvstændigt og ansvarligt voksenliv. Institutionen arbejder på, at beboerne kommer til at erkende værdien af skolegang, uddannelse og beskæftigelse, ligesom beboerne motiveres i at lære at deltage og tage ansvar for daglige gøremål såsom madlavning, oprydning og rengøring. Isikkivik lægger desuden vægt på, at beboerne opnår indsigt i omverdenen og deltager i lokalsamfundet gennem fritidsinteresser og sociale relationer uden for institutionen. Endelig har institutionen et mål om at støtte beboerne i at vedligeholde og udvikle relationen til familien, så længe det ikke strider imod barnets/den unges tarv.

 

Socialpædagogisk metode

Isikkivik baserer sig på en ressourceorienteret og anerkendende socialpædagogik i et struktureret miljø med synlige voksne og tydelige rammer. De pædagogiske indsatser tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau og sigter mod at styrke barnets selvbillede, selvtillid og selvværd. Derudover er der fokus på at lære beboerne om egne og andre menneskers grænser samt respekt for det omgivende samfunds spilleregler. Endelig skal beboerne opnå praktiske færdigheder og sociale kompetencer gennem deltagelse i gensidigt forpligtende fællesskaber.

 

Samarbejdsrelationer udover Socialstyrelsen og kommunerne

Isikkivik lægger vægt på at have et velfungerende samarbejde med skolen og Majoriaq om beboernes skolegang og beskæftigelse. I forhold til beboere på de sikrede pladser samarbejder Isikkivik med politiet om sikkerhed og transport mm. Isikkivik samarbejder tæt med de andre døgninstitutioner i Sisimut på områder, hvor de kan drage nytte af hinanden og forskellige erfarings områder.

 

Særlige aktiviteter

Isikkivik anvender ofte naturen som ramme om de socialpædagogiske indsatser, herunder sejlads og ophold i hytter, herunder fangst- og fisketure i fjorde og bagland med båd og snescootere.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

 

Angerlarsimaffik Ivaneq

Angerlarsimaffik Ivaneq

 

Forstander: Kenneth Thomsen (fg.)

 

Adresse og kontaktinformation:

Børnehjemsvej 12

Postboks 99

3900 Nuuk

Telefon: 32 10 70 / 34 94 52

E-mail: ivaneq@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl

 

Institutionens ejerforhold

Angerlarsimaffik Ivaneq er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Ivaneq har 34 pladser fordelt efter aldersgrupper i 6 afdelinger.

 

Særlige ydelser

Spædbørnspladser 0-6 år.

 

Aldersgruppe

Aldersgruppen er 0-17 år.

 

Efterværn

Institutionen tilbyder ikke efterværn.


Målgruppe

Ivaneq er en socialpædagogisk døgninstitution til normaltbegavede børn. Målgruppen er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst præget af manglende struktur og omsorgssvigt
 • Sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Lavt selvværd, lav selvtillid, dårligt selvbillede
 • Behov for omsorg, rummelighed, struktur og stabil voksenkontakt

 

Fælles for målgruppen er, at den har behov for socialpædagogiske indsatser, der ikke er mulige at varetage i hjemmet eller i en plejefamilie.

 

Formål

Ivaneqs formål er at tilbyde et trygt, hjemligt og struktureret omsorgsmiljø med stabile og rummelige voksne, der tager ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring. Børnene skal mærke, at de bliver set og hørt og inkluderet i det sociale fællesskab. Det er desuden et væsentligt formål, at børnene lærer at navigere i forskellige typer af relationer og fællesskaber, herunder institutionsliv, skolegang, fritidsliv og venskaber. Ivaneq lægger i vægt på at understøtte barnets ret til kontakt og samvær med forældre og andre nære relationer. Endelig er det et formål, at børnene lære at mestre dagligdags gøremål og udfordringer, så de bliver klædt på til en selvstændig og ansvarlig livsførelse efter udskrivning fra institutionen.

 

Socialpædagogisk metode

Ivaneq baserer sig på anerkendelse og relations- og tilknytningspædagogik. Det er i mødet og samspillet med andre mennesker, barnet udvikler selvforståelse, selvværd og selvtillid, ligesom det er i samspillet med andre mennesker, barnet lærer at give og modtage anerkendelse. En stabil, inkluderende og anerkendende voksenkontakt er fundamentet for, at barnet kan trives og udfolde sit potentiale. Primær- og sekundærpædagogen varetager en nøglerolle som en tryg og sikker havn for barnet. Andre nøglebegreber i indsatserne og samarbejdet på Ivaneq er anerkendelse, ordentlighed, ansvarlighed og faglighed.

 

Samarbejdsrelationer ud over Socialstyrelsen og kommunerne

Ivaneq lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de lokale skoler samt sundhedsvæsenet og politiet. Der samarbejdes desuden med eksterne psykologer om undervisning og supervision.

 

Særlige tilbud/faciliteter

Ivaneq anvender ofte naturen som ramme om de socialpædagogiske indsatser, herunder sejlads og ophold i hytter.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

 

Angerlarsimaffik Pilutaq

Kontakt

Angerlarsimaffik Pilutaq

 

Forstander: Nukannguaq Andersen

 

Adresse og kontaktinformation:

Mannarsip Aqqutaa 5

Postboks 3085

3911 Sisimiut

Telefon: 86 59 77

Mail:  pilutaq@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl 

 

Institutionens ejerforhold

Angerlarsimaffik Pilutaq er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Pilutaq har 16 pladser fordelt på 3 afdelinger.

 

Særlige ydelser

Ingen

 

Aldersgruppe

Piger i alderen 11-17 år.

 

Efterværn

Institutionen tilbyder ikke efterværn.


Målgruppe

Pilutaq er en socialpædagogisk døgninstitution for psykisk sårbare piger. Målgruppen er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst i socialt belastede miljøer med manglende struktur og omsorgssvigt
 • Sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige udfordringer
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Lavt selvværd og lav selvtillid
 • Lav tillid til andre mennesker
 • Kriminalitetstruede
 • Adfærdsvanskeligheder såsom udadreagerende adfærd
 • Behov for omsorg, struktur og stabil voksenkontakt

 

Fælles for målgruppen er, at den har behov for socialpædagogisk støtte, der ikke er mulige at varetage i hjemmet eller i en plejefamilie.

 

Formål

Pilutaq har til formål at tilbyde en hjemlig og tryg ramme med struktur og inkluderende voksne.  Pigernes sociale kompetencer og færdigheder bliver trænet gennem praktiske, kreative og relationsskabende aktiviteter. Målet er at støtte pigerne i at opnå bedre trivsel og fungere mere ansvarligt og selvstændigt. I udslusningshuset er der særligt fokus på at ruste pigerne til livet efter døgninstitutionen.

 

Socialpædagogisk metode

Pilutaq baserer sin metode på de miljøterapeutiske principper. Al samvær med beboerne på og uden for institutionen har således et socialpædagogisk sigte. Pædagogikken er desuden baseret på begreber som struktur, ressourcefokus, tilknytning og relation. Institutionen har en målsætning om ligeværdige medarbejdere, der løfter i flok. Kontaktpædagogen har dog et særligt ansvar i at følge og understøtte den enkelte piges trivsel, sundhed og udvikling. Relationen til den enkelte pige bliver vægtet højt, da en tryg og anerkendende voksenrelation fundamentet for at støtte pigerne i deres trivsel, udvikling og læring.

 

Samarbejdsrelationer udover Socialstyrelsen og kommunerne

Institutionen lægger vægt på et godt samarbejde med skolen og sundhedsvæsenet. Pilutaq samarbejder desuden med andre døgninstitutioner i Sisimut på områder, hvor institutionerne kan drage nytte af hinanden.

 

Særlige aktiviteter og faciliteter

Pilutaq bruger ofte naturen som ramme om de socialpædagogiske indsatser, herunder sejlads og hytteture. Institutionen har en hytte i Itilleq, der sommetider anvendes til piger, som har behov for at være væk fra byen.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

 

Inuusuttut Inaat

Kontakt

Inuusuttut Inaat  

 

Forstander: Sara Tessing

 

Adresse og kontaktinformation:

Sanatorievej B 17
3920 Qaqortoq

Telefon: 64 21 17

E-mail:  inaat@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl

 

Institutionens ejerforhold

Inuusuttut Inaat er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

  

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Inuusuttut Inaat har i alt 18 pladser fordelt på 3 afdelinger til henholdsvis spædbørn, småbørn og større børn.

 

Særlige ydelser

Spædbarnspladser.

 

Aldersgruppe

Aldersgruppen er 0-17 år. Institutionen er dog primært beboet af børn under 10 år.

 

Efterværn

Institutionen tilbyder ikke efterværn.


Målgruppe

Inuusuttut Inaat er en døgnbehandlingsinstitution for normaltbegavede børn med behov for intensiv socialpædagogisk støtte. Målgruppen har følgende karakteristika:

 

 • Målgruppen er primært små børn
 • Opvækst i socialt belastede miljøer med manglende struktur og omsorgssvigt
 • Sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige udfordringer
 • Sårbare/ sansesarte
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Behov for omsorg, struktur og stabil voksenkontakt

 

Fælles for målgruppen er, at den har behov for socialpædagogiske indsatser, der ikke er mulige at varetage i hjemmet eller i en plejefamilie.

 

Formål

Institutionens formål er at skabe en hverdag med struktur, rammer og grænser, hvor barnet modtager støtte i at lære at fungere socialt, have venner, gå i skole og udvikle en livsstil med god kost og sunde fritidsinteresser.  Barnet skal mærke, at det bliver set og forstået og er inkluderet i et familielignende fællesskab. Endvidere er det et formål, at barnet lærer at mestre almindelige dagligdags udfordringer og gøremål og i det hele taget udvikler færdigheder og kompetencer til at føre et selvstændigt ungdoms- og voksenliv efter udskrivning fra institutionen. Endelig lægger institutionen vægt på, at barnet bliver støttet i at bevare relationen til sin familie.

 

Socialpædagogisk metode

Inuusuttut Inaat baserer sin socialpædagogik på respekt for barnet som et unikt og selvstændigt individ med rettigheder, herunder ret til omsorg, udvikling, læring, fællesskab og indflydelse på eget liv. Medarbejderne på institutionen skal fungere som rollemodeller og udvise ansvarlighed og omsorg samt understøtte, at det enkelte barn trives og udvikler sig med afsæt i en sikker base og en tryg relation – kontaktpædagogen har her et særligt ansvar. Institutionen forsøger at motivere børnene til at deltage i lokalsamfundets liv og tilbud. Desuden bliver naturen ofte anvendt som ramme omkring de socialpædagogiske indsatser. Endelig er det et centralt element i pædagogikken, at fælles værdier og regler bliver opretholdt på tværs af institutionen. Institutionen anvender desuden spædbarnsterapi i den daglige pædagogik og som en behandlingsform rettet mod det traumatiserede barn.

 

Samarbejdsrelationer udover Socialstyrelsen og kommunerne

Inuusuttut Inaat lægger vægt på at have et godt samarbejde med vuggestuen, børnehaven og skolen, ligesom der bliver lagt vægt på et godt samarbejde med sundhedsvæsenet.

 

Særlige tilbud/faciliteter

Inuusuttut Inaat anvender ofte naturen som ramme om de socialpædagogiske indsatser, herunder sejlads og ophold i hytter. Sansehus tilbydes for at have børnene lære og opretholder og stimulere deres sanser. 

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

 

 

Kaassassuk

Forstander: Jan Erik Pedersen

E-mail: jaep@nanoq.gl

Adresse: Fjeldvej 16, 3905 Nuuk

Tlf: 346922/ 346923, vagttelefon 311311

E-mail: Kaassassuk@nanoq.gl

Målgruppe:

Omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede drenge der har særlig behov for støtte, omsorg og struktur.

Aldersgruppe: 12-18 årige

Antal pladser: 6

Meeqqat angerlarsimaffiat Uummannaq

Meeqqat Angerlarsimaffiat Uummannaq

 

Forstander: Ann Andreasen

 

Adresse og kontaktinformation:

Radioqarfiup Aqqutaa B-1451

3961 Uummannaq

Telefon: 95 15 39 / 55 54 36

E-mail: bhjumq@nanoq.gl

Hjemmeside: www.bhjumq.gl

 

Institutionens ejerforhold

Institutionen er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn. Institutionen omfatter en handicapsatellit hjemlet i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

 

Pladser og afdelinger

Institutionen har i alt 21 pladser fordelt på 17 børn og unge pladser samt 4 observations/ udrednings pladser fordelt på to hovedafdelinger projekthus og udslusningshuse.

 

Særlige ydelser

Institutionen har følgende særlige ydelser:

 

 • Handicapsatellit med plads til 6 beboere
 • Egne og lejede efterværnsboliger til unge
 • Periodevise familie pladser

 

Aldersgruppe

Aldersgruppen er 0-17 år.

 

Efterværn

Institutionen tilbyder allerede indskrevne børn fleksibel og individuelt tilrettelagt efterværn til unge i alderen 18-23 år jf. Inatsisartutlov nr, 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §42 stk.5.


Målgruppe

Meeqqat Angerlarsimaffiat Uummannaq er en miljøterapeutisk døgnbehandlingsinstitution til børn og unge.

 

Den primære målgruppe er normaltbegavede børn, der er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst præget af manglende struktur og omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Trauma, vold og seksuelle overgreb

   

 • Sociale, følelsesmæssige, psykiske og/eller kognitive udfordringer
 • Lavt selvværd, lav selvtillid, negativt selvbillede
 • Adfærdsvanskeligheder såsom udadreagerende, indelukket og selvskadende adfærd
 • Komorbiditet i form af symptomer på angst og stressbelastninger mm.
 • Behov for omsorg, struktur, stabil voksenkontakt og sommetider behandling

 

Fælles for målgruppen er, at børnene har behov for socialpædagogiske indsatser og behandling, der ikke er mulig at varetage i hjemmet eller i en plejefamilie.

 

Formål

Institutionens formål er at skabe et trygt, struktureret og hjemligt miljø, hvor børnene kan styrke deres selvbillede, selvværd og selvtillid gennem socialpædagogiske indsatser, der understøtter udvikling, læring, fællesskaber og succesoplevelser. Børnene skal lære at mestre almindelige udfordringer og gøremål i dagligdagen. Desuden er det et vigtigt formål, at børnene lærer at indgå i forskellige sociale relationer og fællesskaber, herunder skole, fritidsaktiviteter og venskaber. Endelig er det et væsentligt formål, at børnene så vidt muligt opnår at erkende deres situation, så de lærer at leve med de traumer og negative oplevelser, de har med sig, uden disse bliver styrende for deres liv. Børnene skal så vidt muligt bevare relationen til deres familie og hjemstavn.

 

Socialpædagogisk metode

Socialpædagogikken bygger på de miljøterapeutiske principper. Der er fokus på relations arbejde, så børnene lærer at indgå i gensidigt forpligtende relationer med voksne og børn på børnehjemmet samt venner og familie mm. Institutionen baserer sine indsatser på et anerkendende og humanistisk menneskesyn, hvor barnet bliver set som unikt og aktivt i sin verden – hele tiden i kontakt og udveksling med sine omgivelser.  Desuden er pædagogikken inspireret af systemisk tænkning, hvor helhed, mentalisering, fleksibilitet og kontekst hører til nøglebegreberne. Psykoterapi tilbydes individuelt og i grupper og baserer sig på den psykodynamiske tænkning, hvor fokus er på ubevidste tanker og opfattelser udviklet under opvæksten. I forhold til traumatiserede børn og unge anvender institutionen spædbarnsterapi, der er en behandlingsform rettet mod det traumatiserede barn/ung.

Institutionen lægger vægt på at inddrage den grønlandske kultur, naturen, lokale tilbud og ressourcer, koloni, projekter og projektrejser inden for musik, kunst, sport og håndværk mm. som elementer i de socialpædagogiske indsatser.

Samarbejdsrelationer ud over Socialstyrelsen og kommunerne

Institutionen samarbejder tæt med daginstitutioner og skolen om at understøtte beboernes trivsel, skolegang og uddannelse. Institutionen samarbejder desuden med det lokale erhvervsliv om beboernes beskæftigelse, ligesom der samarbejdes med det lokale politi og sundhedscenter.

 

 

Særlige tilbud/faciliteter

Institutionen råder over systue, musiklokale, en projektafdeling med musikstudie, film- og AV-udstyr mm. samt et værksted i den tidligere fangerskole og en bygning til udstillinger og events.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

 

Meeqqat Illuat

Kontakt

Meeqqat Illuat

 

Forstander: Joa Noahsen Holm

 

Adresse og kontaktinformation:

Jens Kreutzmannip Aqqutaa 13

3900 Nuuk

Telefon.: 32 22 33 

Mail: meeqqat@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl

Se pjece om Meeqqat Illuat her

 

Institutionens ejerforhold

Meeqqat Illuat er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

 

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr.1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Meeqqat Illuat har i alt 18 pladser fordelt på 3 afdelinger.

 

Særlige ydelser

Ingen.

 

Aldersgruppe

Fra 4 år til det fyldte 14. år. Barnet bør som hovedregel ikke være over 12 år ved indskrivning. Barnet bør udskrives, når formålet med anbringelsen er opnået. Det kan være tidligere end det fyldte 14. år.

 

Målgruppe

Meeqqat Illuat er en døgnbehandlingsinstitution til normaltbegavede børn med behov for intensiv socialpædagogisk støtte. Målgruppen er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst i socialt belastede hjem med manglende struktur og omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Skrøbelig psyke, herunder traumer og lavt selvværd
 • Lav tillid til omverdenen og vanskeligheder med sociale relationer
 • Psykosomatiske reaktioner
 • Adfærdsproblematikker såsom udadreagerende og grænsesøgende adfærd
 • Symptomer på psykisk mistrivsel i form af angst, og stress mm.
 • Behov for omsorg, struktur, stabil voksenkontakt og behandling

 

Institutionen modtager ikke børn diagnosticeret med autisme eller udviklingshæmning.

 

Fælles for målgruppen er, at den har behov for socialpædagogiske indsatser og behandling, der ikke er mulig at varetage i hjemmet eller i en plejefamilie.

 

Formål

Meeqqat Illuat arbejder intensivt på at gøre børnene klar til udskrivning inden det fyldte 14. år. Intuitionens kerneopgave er at give børnene omsorg, empati og anerkendelse i en tryg og hjemlig ramme, der skaber grobund for at styrke og selvstændiggøre børnene i relation til det omgivende samfund. Desuden er det en kerneopgave for institutionen at behandle de skader/traumer, som børnene er påført i deres opvækst. De socialpædagogiske og psykoterapeutiske indsatser tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Institutionen lægger desuden stor vægt på forældresamarbejde og på at støtte børnene aktivt i deres skolegang.

 

Socialpædagogisk metode

Socialpædagogikken baserer sig på de miljøterapeutiske principper samt strukturel og humanistisk tænkning. Det vil sige, at der er fokus på synlige voksne og grænsesætning, hverdagsliv og daglige gøremål samt børnenes individuelle udfordringer og relationer. Nøgleord i behandlingsarbejdet er desuden relationspædagogik og tilknytningspædagogik, ligesom institutionen anvender genogrammer med det formål at kortlægge barnets baggrund og historie. Det terapeutiske behandlingsarbejde bygger på en systemisk og psykodynamisk tænkning, hvor fokus er på ubevidste tanker og forestillinger udviklet under opvæksten. Sommetider understøttes behandlingen af eksterne psykologer. Institutionen anvender desuden spædbarnsterapi i den daglige pædagogik og som en behandlingsform rettet mod det traumatiserede barn.

 

Samarbejdsrelationer udover Socialstyrelsen og kommunerne

Meeqqat Illuat lægger vægt på at have et tæt og godt samarbejde med skolen, MISI og sundhedsvæsenet, herunder psykologisk og/eller psykiatrisk bistand.

 

Særlige aktiviteter

Meeqqat Illuat anvender ofte naturen som ramme om de socialpædagogiske indsatser, herunder sejlads og ophold i hytter.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

 

Prinsesse Margrethes Børnehjem

Kontakt

Fg. forstander: Mitdlaraq Motzfeldt Olsen
E-mail: mmo.pmb@nanoq.gl

Fg. souschef: Asta Jensen
E-mail: asje.nasippi@nanoq.gl

Adresse: Prinsesse Margrethep aqq. B-1650, Box 505, 3913 Tasiilaq

Tlf: +299 983501
Tlf: +299 983505

Målgruppe:

Omsorgssvigtede børn med særlige behov for støtte, omsorg og struktur.

Aldersgruppe: 0-10 år og personer med vidtgående handicap

Antal pladser: 16 fordelt på 2 afdelinger 
- Storegruppen med 10 pladser
- Nasippi Handicap for voksne med 6 pladser

Qasapermiut

Qasapermiut

Forstander: Ânâ-Grethe Klein

Adresse og kontaktinformation:

Paarnaqutit 2

Postboks 360

3911 Sisimiut

Telefon: 38 23 51

Mail: qasapermiut@nanoq.gl

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.gl

 

Institutionens ejerforhold

Qasapermiut er ejet af Grønlands Selvstyre og hører organisatorisk under Socialstyrelsen.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 1 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Institutionen har i alt 12 pladser der er 9 pladser i Qasapermiut og 3 pladser i udslusningen.

 

Særlige ydelser

 

 

Aldersgruppe

Drenge i alderen 13-17 år.

 

Efterværn

 

Institutionen tilbyder allerede indskrevne unge, i alderen 18- 23 år, fleksibel og individuelt tilrettelagt efterværn jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §42 stk.5.


Målgruppe

Qasapermiut er en socialpædagogisk døgninstitution for normaltbegavede drenge med forskellige behov. Målgruppen er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 

 • Opvækst i socialt belastede miljøer med omsorgssvigt og manglende struktur
 • Tilknytningsforstyrrelser; Følelsesmæssige, sociale vanskeligheder, lavt selvværd, lav selvtillid
 • Forbrugere af rusmidler
 • Med behov for særlige indkøring med skolen
 • Behov for pædagogisk omsorg, struktur og stabil voksenkontakt

 

Fælles for målgruppen er, at den har behov for socialpædagogiske indsatser, der ikke er mulige at varetage i hjemmet eller i en plejefamilie.

 

Formål

Formålet med Qasapermiut er gennem socialpædagogiske indsatser at give drengene selvtillid, selvværd, selvindsigt, succesoplevelser og motivation for at udvikle sig til at kunne klare sig selv. Drengene skal lære at vise ansvarlighed og empati for andre mennesker og udvikle sociale og praktiske færdigheder, der kan ruste dem til et bedre liv end det, de kommer fra. Institutionen lægger vægt på aktiviteter i naturen, der er knyttet til traditionel grønlandsk kultur og livsform som skal tilpasses til og med samfundet og skal støttes til at have uddannelse. Eksempelvis anvender institutionen slædehunde pædagogisk til at lære drengene at tage ansvar og drage omsorg samt vedligeholde slæder og udstyr til jagt og fiskeri mv.

 

Socialpædagogisk metode

Qasapermiut baserer sin pædagogiske linje på de miljøterapeutiske principper. Der bliver lagt vægt på at skabe en tryg hverdag med struktur, regler og anerkendende grænsesætning. De pædagogiske indsatser tager afsæt i den enkelte drengs udvikling og sigter mod at tilstræbe påvirkning i beboernes trivsel og adfærd i en positiv retning. Gennem en forudsigelig dagligdag med omsorg og stabil voksenkontakt støtter institutionen drengene i at gennemføre deres skolegang/praktik og skabe et ansvarligt og selvstændigt voksenliv efter anbringelsen.

 

Samarbejdsrelationer udover Socialstyrelsen og kommunerne

Uformel samarbejde med arbejdspladser og fiskere/ fangere i byen

 

Særlige tilbud/faciliteter

Qasapermiut samarbejder med andre døgninstitutioner i Sisimut omkring værkstedet og alle inventar deles der om, hvor institutionerne kan drage nytte af hinanden. Institutionen har adgang til fiskekutter, slæder/slædehunde og hytter mm.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

Sarliaq

Kontakt

Forstander: Jens Ole Nathanielsen
Mail: jensole@sarliaq.gl
Tlf. +299 946502

Souschef: Hanne Gabrielsen
Mail: hg@sarliaq.gl
Tlf. +299 946501

Adresse: Lisbeth Hindsgavlip aqq. 3, postboks 1503, 3952 Ilulissat

Tlf: +299 94 33 61

Målgruppe:

Omsorgssvigtede børn med behov for særlig støtte, omsorg og struktur.

Aldersgruppe: 0- 18 år.

Antal pladser: 20 fordelt på tre afdelinger:
- Afdeling 1 med 8 pladser 
- Afdeling 2 med 8 pladser
- Ungdomsafdeling med 4 pladser

Selvejende 

Akilliit

Kontakt:

  

Forstander: Carl Rødgaard

 

Adresse og kontaktinformation:

Qussartoq 741

Postboks 400

3920 Qaqortoq

Telefon: 64 22 88 / 494161 (forstander)

Mail: kontor@akilliit.gl

Hjemmeside: www.akilliit.gl

 

Institutionens ejerforhold

Selvejende døgninstitution efter bestemmelserne i Inatsisartutloven om støtte til børn og Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 3 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Akilliit har 18 pladser fordelt på 4 afdelinger.

Aldersgruppe

Børn i alderen 12-17 år.

Målgruppe

Omsorgssvigtede børn med behov for støtte, omsorg og struktur.

 

Særlige ydelser

PROJEKTER

Akilliit laver gerne projekter i samarbejde med kommunerne. Fx står kommunerne meget ofte med  børn og unge, der akut har brug for at komme væk fra deres nærmiljø. Her kan Akilliit meget hurtig være behjælpelig og stille medarbejdere til rådighed, der kan tage af sted med den eller de unge. Det kan dog også være mange andre grunde, hvor der kan være behov for at lave projekt.

Akilliit kan kontaktes for uforpligtende drøftelse. Prisen beregnes individuelt ud fra den enkeltes støttebehov.

VISITATION

Visitationer sker gennem anbringende kommune og selvstyrets visitationsudvalg. visitation beror altid på en faglig vurdering ud fra det sagsmateriale, der ligger.

Takst, formål og metoder mm.

Se institutionens hjemmeside.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

Angerlarsimaffik Pakkutaq

Kontakt:

Forstander: Evnike Lynge Olsen

Souschef: Helga Guldager

Adresse: Tikaasaq B-1000, 3912 Maniitsoq
Tlf: + 299 812074

Kontor: 52 20 20
E-mail: evnike@pakkutaq.gl 

Målgruppe:

Svært omsorgssvigtede børn og unge.

Aldersgruppe: 6-18 år

Antal pladser: 9

Aqisseq

Kontakt:

Forstander: Kim Godtfredsen

E-mail: kim@timiasimi.gl 

Tlf: +299 48 52 33

Souschef: Inuk Olsen

E-mail: inuk@aqisseq.gl

Tlf: +299 56 25 19

Adresse:

Nuukullak 35 - lokale 11+12

Kontor: +299 31 11 22

Bagvagtmobil: +299 52 32 52

Målgruppe: 

Svært omsorgssvigtede drenge

Aldersgruppe: 13-18 år

Antal pladser: 8

IMP (Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu)

Kontakt:

Forstander: Martha Olsen 

Adresse: Ilivinnguaq 3, Box 863, 3900 Nuuk 
Tlf: +299 312733
Fax: 312734
Email: imp@imp.gl

Hjemmeside: www.imp.gl

Målgruppe: Omsorgssvigtede børn og unge.

Aldersgruppe: 12-18 år

Pladser: 15

Mælkebøttecentret

Kontakt:

Direktør: Kirsten Ørgaard

Adresse: Aqqusinnersuaq 27, Box 1335, 3900 Nuuk
Tlf:  +299 362101 / +299 597439
Fax: 311481
E-mail: info@mb.gl

Hjemmeside: www.mb.gl

Målgruppe

Omsorgssvigtede børn og unge

Aldersgruppe: 3-17 år

Antal pladser: 22 døgnpladser fordelt på tre afdelinger:
- Børn og ungehuset Mælkebøtten 9 pladser
- Boenheden Ilasiaq med 7 pladser
- Allu med 6 pladser

Orpigaq

Kontakt:

Forstander:Trine Housgaard Pfeiffer

Daglig leder: Hans Henrik Gravgaard

Adresse: B-663, Box 1013, 3910 Kangerlussuaq
Tlf: +299 841470
DK tlf:+45 21728578

E-mail: orpigaq@orpigaq.gl

Målgruppe:

Massivt omsorgssvigtede børn og unge der er svært utilpassede, dårligt fungerende og kan have udad reagerende adfærd.

Aldersgruppe: 10-18 år

Antal pladser: 10 fordelt på 2 afdelinger

 

PITU

Kontakt:

Nuuk

Forstander: Îsâvaraq Petrussen
Souschef: Vivi Lynge Petrussen
Afdelingsleder: Tabetha Larsen

Adresse: Manngua 8, Postbox 1858, 3900 Nuuk
Tlf: +299 381870 / +299 381871/ +299 381872 

Hjemmeside: www.dsi-pitu.net/
E-mail: pitu@pitu.gl 

Målgruppe:

Omsorgssvigtede børn og unge primært søskende. 

Aldersgruppe: 0-18 år

Antal pladser: 21 pladser

10 i hovedafdelingen,

4 pladser på satellitafdelingen,

3 pladser i "Qatanngutigiit".

3 Pladser i "Inuusuttut"

Qaamasoq Maniitsoq

Kontakt:

 

Qaamasoq Nuuk

Qaamasoq Maniitsoq

 

Forstander: Susanne Møller

Souschef: Gerth-Ole Larsen

 

Adresse og kontaktinformation:

Jagtvej 39

Postboks 1482

3900 Nuuk

Telefon: 32 34 30

Mail: qaamasoq@qaamasoq.gl

susanne@qaamasoq.gl

Hjemmeside: www.qaamasoq.gl

 

Institutionens ejerforhold

Qaamasoq er stiftet af Qaamasoq ApS og drives efter reglerne i Inatsisartutlov om støtte til børn og Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 3 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Qaamasoq har i alt 19 pladser fordelt på 8 pladser i Nuuk Jagtvej, 4 pladser QAAMASOQ Isaaja og 7 pladser i Maniitsoq.

 

Særlige ydelser

Efter aftale med Kommunen ydes der efterværge til børn og unge over 18 år.

 

Aldersgruppe

Børn i alderen 3-18 år

 

Målgruppe

Omsorgssvigtede børn.

 

Takst, formål og metoder mm.

Se institutionens hjemmeside.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

Qaamasoq Nuuk

Kontakt:

 

Forstander: Susanne Møller

Souschef: Gerth-Ole Larsen

 

Adresse og kontaktinformation:

Jagtvej 39

Postboks 1482

3900 Nuuk

Telefon: 32 34 30

Mail: qaamasoq@qaamasoq.gl

susanne@qaamasoq.gl

Hjemmeside: www.qaamasoq.gl

 

Institutionens ejerforhold

Qaamasoq er stiftet af Qaamasoq ApS og drives efter reglerne i Inatsisartutlov om støtte til børn og Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Institutionstype

Åben døgninstitution efter §1 stk. 1 nr. 3 og §1 stk. 2 nr. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

Pladser og afdelinger

Qaamasoq har i alt 19 pladser fordelt på 8 pladser i Nuuk Jagtvej, 4 pladser QAAMASOQ Isaaja og 7 pladser i Maniitsoq.

 

Særlige ydelser

Efter aftale med Kommunen ydes der efterværge til børn og unge over 18 år.

 

Aldersgruppe

Børn i alderen 3-18 år

 

Målgruppe

Omsorgssvigtede børn.

 

Takst, formål og metoder mm.

Se institutionens hjemmeside.

 

Tilsyn

Link til tilsynsrapporter på døgninstitutionsområdet

Sikkerneq

Kontakt:

Forstander: Lotte Østergaard Hastrup

Souschef: Rikke Østergaard

Adresse: Box 74, 3905 Nuussuaq
Tlf.: +299 533831
E-mail: bs@sikkerneq.gl

Målgruppe: Omsorgssvigtede børn, primært mindreårige søskende børn.

Aldersgruppe: 0-10 år

Antal pladser: 12